Sunday, March 25, 2012

ओळख

जरि अंतरध्वनी ऐकले रोखुनि कितीदा
छेडली मनाची वीणा दिडदा दिडदा!
परि कळले नाही सूर कधी मज माझे;
जे भिडले ऐकुनि एकच त्या प्रतिसादा!

जरि गहिवर मनपटलावर मोरपिसाचे
फाकले लोलकातुनि झोत रंगांचे!
परि कळले नाही रंग कधी मज माझे;
जे खुलले अवचित प्रतिबिंबातुनि सांचे!

जरि शोधशोधले, मीच मला हे पुसले
गुंफले शब्द, गुंतले, किती मी फसले!
परि कळले नाही भाव कधी मज माझे;
जे प्रतिशब्दांच्या खेळातुन उलगडले!