Saturday, November 12, 2022

मुशफिरी

रोजचीच मुशफिरी करताना हा प्रश्न नेहेमीच पडतो
शेजारच्या गाडीत बसलेला तो  कुठे निघाला असेल?
इतक्या गडबडीत रस्ता ओलांडणारी ती कसल्या घाईत असेल?
पलीकडच्या कट्ट्यावर विडी ओढणारे ते असेच दिवसभर इथे घुटमळतात 
की कामातून थोडा काळ विसावा आहे हा?

हा कुठून आला, ती कुठे चाललीए? 
ही खुष दिसतीए, तो कसल्या चिंतेत आहे?
ते दोघे भांडतायत का? का भांडतायत?
त्या दोघी आज दिवसभर खरेदी करतील?
ते सगळे मिळून काय ठरवतायत्? 
ते कोणाची वाट बघतायत्?

किती तरी प्रश्न... त्यामागच्या कितीतरी कथा!
नकळत त्या गुंफताना कोणाशी तरी नजरानजर होते... 
कल्पनांची साखळी तुटते, कथा अर्ध्यावर थांबतात... 
दोघेही हसून न हसल्यासारखे करत चालत राहतो... 

तोही हाच विचार करत असेल का?
"ही कुठून आलीये? कुठे चाललीए?"

No comments: